Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei (TP)

De Europe Politique
de-tierschutz.jpg
Période '
Nom 13/02/1993
06/11/1993
Mensch Umwelt Tierschutz (MUT)
Mensch Umwelt Tierschutz (TIERSCHUTZ)
Mensch Umwelt Tierschutz - Die Tierschutzpartei (TIERSCHUTZ)
Positionnement
Idéologie
Coalition électorale
Affiliation internationale
Affiliation européenne 2019
2014
Animal Politics EU
The Euro Animal 7
Parlement européen
Site Internet http://www.tierschutzpartei.de